Privacybeleid

Liefdevol verbinden respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid
geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

De aan u beschikbaar gestelde privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de
huidige versie vervangen. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen.
Liefdevol verbinden, gevestigd aan Kerkhoflaan 5, 9354BB, Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Liefdevol verbinden,
gevestigd te Kerkhoflaan 5, 9354BB, Zevenhuizen, Kvk-nummer: ?
www.liefdevol-verbinden.nl
info@liefdevol-verbinden.nl 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Liefdevol verbinden. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

liefdevol verbinden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@liefdevol-verbinden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Het verwerken van uw bestellingen
 • Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven
 • Marketingdoeleinden
 • Klantenbestand
 • Facturering
 • Mailinglijst
 • Dossiervorming (papier dan wel elecktronisch)
 • Liefdevol verbinden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 •  liefdevol verbinden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zoals Google Analaytics). 

3.1 Delen van persoonsgegevens met derden. 

  • liefdevol verbinden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@liefdevol-verbinden.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: infoliefdevol-verbinden.nl.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@liefdevol-verbinden.nl.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Cinthia Kroese, info@liefdevol-verbinden.nl.

Artikel 11 – Toeschrijving
Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 28 Februari 2023 tot nader order. 

Aanvullend:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 
Liefdevol verbinden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. liefdevol verbinden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door liefdevol verbinden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@liefdevol-verbinden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . liefdevol verbinden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 
Liefdevol verbinden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@liefdevol-verbinden.nl. liefdevol verbinden heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.